Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Κυλικείου 7ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης.

Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου θα γίνει κατόπιν του διαγωνισμού σε συνάρτηση με:
α) την τιμή προσφοράς,
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική
οικογένεια,
δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα,
ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.

Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού ως εξής :
1. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν Φυσικά πρόσωπα καθώς και Δημοτικά ή Κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
2. Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , γνώστες της ελληνικής
γλώσσας.
3. Αποκλείονται του διαγωνισμού:
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4,(παρ.1,2,3και 4) , 5,7,8 και 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26τ.Α΄9-2-07. 
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.
4. Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ισχύει για εννέα (9) χρόνια χωρίς καμία
περαιτέρω παράταση.

5.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου είναι:

Α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

Β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό ανά μαθητή η οποία θα τοποθετείται σε κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει την διόρθωση τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.

Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

Δ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

Ε) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

ΣΤ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.

Ζ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

Η) Ποσό εγγύησης για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό τριακόσια ευρώ (300,00€) ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

Ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας Ια) Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ Ιβ) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά την περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του Διαγωνισμού.

6. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του Διαγωνισμού Επιτροπή στη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής (πρώην Δημαρχείο Υμηττού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 1ος όροφος), έως την 23η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της σχολικής επιτροπής.
H μη τήρηση των όρων της διακήρυξης (προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών κ.λπ.) συνεπάγεται και τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

7. Το ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται στα δύο ευρώ 2,00€ ανά μαθητή ετησίως (189 ημέρες εργάσιμες).

8. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια ενώπιον της ορισθείσης τριμελούς Επιτροπής στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (πρώην Δημαρχείο Υμηττού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 1ος όροφος) την 23η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.

10. Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

11. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δε διαθέτει βεβαίωση
παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του ΕΦΕΤ
υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη
Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος.

12. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες 
Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ  
1183/31.8.2006,τ.Β΄) απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά,(σ.σ. σήμερα η Υ1γ/Γ Π/ΟΙΚ 81025 –ΦΕΚ 2135β/29-08-2013) με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

13. Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 ( παρ. 1,2,3 και 4), 7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ( ΦΕΚ 26Α/9-2-2007), «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».

14. Η μίσθωση του σχολικού κυλικείου κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις, απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο, είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής, η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ καθώς και η έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας.

15. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο των Σχολικών Επιτροπών επί της οδού Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 - Υμηττός τις ώρες 8:00– 13:00 τηλ: 213 2037 852 και 213 2037 871 απ΄ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

16. Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην σχολική επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού προκειμένου ν’ αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές. 
Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση
υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται.

17. Η Σχολική Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει
εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου
να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια