Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


6η Τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού Τετάρτη 27/3/2024 20:00 (Βίντεο)

 

6η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 20:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

1. Χορήγηση ή μη παράτασης εκταφής σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου (Εισηγητής κ. Κατσαρός)

2. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο «ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού (Ο.Π.Α.Δ.Υ.)» του Δήμου Δάφνης Υμηττού» κατ ́ εφαρμογή του 27 του Ν.5056/2023 (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού (Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)» του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Εισηγητής κ. Μαγγίτα)

4. Λύση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» (Εισηγητής κ. Κατσαρός)

5. Λύση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του πρώην ΝΠΠΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής» του Δήμου Δάφνης – Υμηττού με θέμα «ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ» (Εισηγητής κ. Κατσαρός)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων Νομικών Προσώπων αντίστοιχα και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής κ. Αδάμ)

7. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης περίληψης της με αρ.44/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης Υμηττού μετά την έκδοση της με αρ.πρωτ. 32663/19-4-2023 Διαπιστωτικής Πράξης τεκμαιρόμενης έγκρισής της του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.(Εισηγητής κ Γιαννακούρας)

8. Έγκριση της Χρονικής παράτασης της σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - Αμόλυβδη βενζίνη και Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ (Εισηγητής κ. Τζιβελέκας)

9. Έγκριση υλοτομίας δένδρου κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

10. Τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού» με Κωδικό ΟΠΣ 6002476, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 230/30/01/2024 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού» με Κωδικό ΟΠΣ 6002476 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» (Εισηγητής κ. Μαγγίτα)

11. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 106/30-08-2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης ανανέωσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού. (Εισηγητής κ.Αδάμ)

12. Έγκριση παράτασης του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ“. (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

13. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Τελικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

14. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης- Υμηττού» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

15. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ποιοτική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση Υποβαθμισμένων Περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού » (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

16. Για το Υποέργο 2: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΚΚ» για το χρηματοδοτούμενο έργο: «Ποιοτική Αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού», (Ανάδοχος: Σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Ε.), Έγκριση εισαγωγής πρόσθετων κωδικών ΕΚΑ και των αντίστοιχων χρηματικών κατηγοριών, στη σύμβαση. (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

17. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

18. Λήψη απόφασης για χορήγηση έγκρισης προσθήκης σχολής παραδοσιακής μουσικής για το «Εθνικό Ωδείο Παράρτημα Υμηττού» (Εισηγητής κ. Κατσαρός)

19. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης -Υμηττού» (Εισηγητής κ.Αδάμ)

20. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β`θμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού». (Εισηγητής κ.Αδάμ)

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια