Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


24η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού Τετάρτη 15.11.2023

 

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2024.

Θέμα 2ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2024.

Θέμα 3ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών χρήσης- κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων & λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024.

Θέμα 4ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών διαφημίσεως για το έτος 2024.

Θέμα 5ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2024.

Θέμα 6ο Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2024.

Θέμα 7ο Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου « Συντήρηση και ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δάφνης - Υμηττού».

Θέμα 8ο α) Έγκριση σκοπιμότητας, β)έγκριση της υπ. αριθμ. 52/2023 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της και γ) έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Δάφνης–Υμηττού».

Θέμα 9ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 136/2023 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά, την πληρωμή νέας παροχής ΕΥΔΑΠ.

Θέμα 10ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης στον Κ.Α. 6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων».

Θέμα 11ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

Θέμα 12ο Ορισμός δικαστικού επιμελητή επί υποθέσεως του Δήμου.

Θέμα 13ο Έγκριση για Α) Αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον άξονα προτεραιότητας « Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος «με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων ,μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού και Β)Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

Θέμα 14ο Ακύρωση της έγκρισης διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1499/2023 Απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια