Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


ΥΔΟΜ Αθήνας: πως θα γίνει η διοικητική υποστήριξη των όμορων Δήμων

Σε συνέχεια της συμφωνίας, που έγινε στις 2 Αυγούστου 2023, μεταξύ των δημάρχων της Αθήνας Κώστα Μπακογιάννη και  Βύρωνα Γρηγόρη Κατωπόδη, Δάφνης-Υμηττού Αναστάσιου Μπινίσκου και Καισαριανής Χρήστου Βοσκόπουλου, η ΥΔΟΜ του Δήμου Αθηναίων να παρέχει διοικητική υποστήριξη στους Δήμους Βύρωνα, Δάφνης-Υμηττού και Καισαριανής που δεν έχουν ΥΔΟΜ εισάγεται στη συνεδρίαση της Δευτέρας 29 Αυγούστου 2023  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Αθήνας εισήγηση  προς έγκριση με θέμα:

«ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ:

α) ΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ/ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΥΔΟΜ), ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,

β) ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ

γ) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ».

Η σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθήνας, θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, με αύξοντα αριθμό 103, εφόσον συζητηθεί και εγκριθεί αναφέρει τις προϋποθέσεις και δεσμεύσεις, που πρέπει να εκπληρώσουν οι όμοροι δήμοι, προκειμένου το επόμενο διάστημα να ενεργοποιηθεί η σύμβαση «διαδημοτικής συνεργασίας» διοικητικής υποστήριξης από την ΥΔΟΜ Αθήνας προς τους όμορους δήμους.

Σημειώνεται ότι η μέχρι τώρα πολύμηνη διακοπή και η μεγάλη καθυστέρηση διοικητικής υποστήριξης από την ΥΔΟΜ Αθήνας προς τους όμορους Δήμους, που δεν διαθέτουν ΥΔΟΜ, έχει ως αποτέλεσμα  το «πάγωμα» κάθε οικοδομικής δραστηριότητας και πολεοδομικής διαδικασίας και την ταλαιπωρία μηχανικών και πολιτών.

Υποχρεώσεις των όμορων Δήμων

Ο κάθε Δήμος που θα συμβληθεί με το Δήμο Αθήνας, έχει την υποχρέωση «να διαθέτει αμέσως, με απόφαση Δημάρχου, στη Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Αθηναίων έναν/μία (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών» αναφέρεται στο σχέδιο σύμβασης που εισάγεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην ίδια σύμβαση περιγράφονται αναλυτικά οι υπηρεσίες διοικητικής Υποστήριξης που θα παρέχει η ΥΔΟΜ Αθήνας και οι αρμοδιότητες που θα ασκεί ο υπάλληλος μηχανικός που θα διατεθεί από κάθε όμορο Δήμο, «στην έδρα της ΥΔΟΜ του Δήμου Αθηναίων, με τις οδηγίες των Προϊσταμένων της», ενώ τονίζεται ότι «ο υπάλληλος που θα διατεθεί από τον Δήμο, ρητά συμφωνείται ότι θα μισθοδοτείται από αυτόν».

Οι πολεοδομικές υπηρεσίες

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «αντικείμενο της παρούσας σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας είναι η άσκηση από τον/την υπάλληλο (μηχανικό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ), που θα διατεθεί στον Δήμο Αθηναίων των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Δόμησης Ελέγχου Κατασκευών, Όρων Δόμησης και Έκδοσης Αδειών, όπως αυτές περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ Β’5713/19-12-2018), καθώς και όσων τυχόν έκτοτε έχουν μεταβιβασθεί ή πρόκειται να μεταβιβασθούν σε αυτόν -κατά προτεραιότητα- για λογαριασμό του Δήμου και στα όρια της χωρικής αρμοδιότητάς του, για όσο διάστημα δεν έχει συσταθεί ή δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση της ΥΔΟΜ του Δήμου αυτού, όπως προβλέπει το άρθρο 83, παρ. 4α και β του Ν. 5021/2023» Και αναφέρονται «Αρμοδιότητες Τμημάτων Διεύθυνσης Δόμησης (ενδεικτικά)» ως εξής:

-«Αυτοψίες αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών, βεβαιώσεις προστίμων, εισηγήσεις προς το ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. Β’, χορήγηση βεβαιώσεων για κτίσματα προϋφιστάμενα του 1955, χορήγηση βεβαιώσεων για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, παροχή πληροφοριών για θέματα ΓΟΚ και ΝΟΚ., έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, χορήγηση βεβαιώσεων χρήση γης, όρων δόμησης , διατηρητέων κτηρίων, πλάτους στοάς/πρασιάς, καθορισμός οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών (ΟΓ-ΡΓ) και όρων δόμησης σε τοπογραφικά διαγράμματα ιδιωτών, χορήγηση βεβαίωσης υψομέτρου κ.λπ.

Πλην όμως, κατά την κρίση των Προϊσταμένων της ΥΔΟΜ του Δήμου Αθηναίων, μπορούν να του/της ανατίθενται και υποθέσεις του Δήμου Αθηναίων, είτε με σκοπό την απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας είτε λόγω υπηρεσιακών αναγκών».

Οι νέες συμβάσεις «διαδημοτικής συνεργασίας» για διοικητική υποστήριξη από την ΥΔΟΜ Αθήνας θα είναι διετούς διάρκειας από το 2023 έως το 2025, «με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης μέσω αναθεώρησης της παρούσας, εάν μέχρι την λήξη της δεν έχει επιτευχθεί η ελάχιστη στελέχωση της ΥΔΟΜ του Δήμου» ενώ στους όρους του σχεδίου σύμβασης περιλαμβάνονται όροι, που προβλέπουν λύση  της σύμβασης.

Το σίριαλ της διοικητικής υποστήριξης ΥΔΟΜ και τι λέει ο νέος νόμος

Ενδιαφέρον έχει η εισήγηση της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθήνας, στην οποία παρουσιάζεται η πορεία των διαρκών παρατάσεων από το 2010 του καθεστώτος διοικητικής υποστήριξης των ΥΔΟΜ των Δήμων και οι όροι και προϋποθέσεις της νέας νομοθεσίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

-«Με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 94 (ΦΕΚ Α’87-7/6/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” στους Δήμους προσετέθησαν νέες αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δόμησης, ενδεικτικά: η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοσή τους, ο έλεγχος μελετών για οικοδομικές άδειες, συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες, ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων για την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων, έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών κ.λπ.

Με τον ίδιο Νόμο (άρθρο 95) ορίσθηκε ότι: «Αν σε δήμους του ίδιου νομού, δεν υφίστανται υπηρεσίες, με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, προς άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που απονέμονται σε αυτούς με το άρθρο 94, περιλαμβανομένων και των τεχνικών υπηρεσιών, για τις σχετικές Αρμοδιότητες παρέχεται, υποχρεωτικώς, διοικητική υποστήριξη από το δήμο της έδρας του νομού ή από άλλο εγγύτερο δήμο….»

Στο άρθρο 99 ορίσθηκε ότι: «Δήμοι της ίδιας περιφέρειας και η οικεία περιφέρεια μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις συνεργασίας, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας ή την υποστήριξη της άσκησής της, για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων των συμβαλλόμενων μερών. Στις συμβάσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σύνδεσμος στον οποίο μετέχει ο φορέας που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα.

Στις συμβάσεις αυτές ορίζεται, ιδίως, ο τρόπος άσκησης της ανατιθέμενης αρμοδιότητας η υποστήριξη της άσκησής της, οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών και ειδικότερα:

α) Ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης.

 β) Η διάθεση του προσωπικού των συμβαλλομένων ή η σύσταση θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του φορέα που αναλαμβάνει την άσκηση της αρμοδιότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) Η διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης.

 δ) Τα ποσά χρηματοδότησης των επενδυτικών και των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης. Τα έσοδα αυτά μπορούν να προέρχονται από τέλη, δικαιώματα και εισφορές, τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α. Τ.Α.) ή τα Αναπτυξιακά Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ε) Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σύμβασης,

στ) Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης. Οι αποφάσεις των οικείων συμβουλίων για την έγκριση συμβάσεων διαδημοτικής (ή διαβαθμιδικής συνεργασίας) λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών εκάστου».

Μετά από συνεχείς παρατάσεις (Ν.4555/2018, άρθρο 181, ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018, Ν.4674/2020, άρθρο 10, παρ.7 ΦΕΚ Α’53/11-3-2020, Ν.4700/2020, άρθρο 376, παρ.1 ΦΕΚ ΑΊ27/29-6-2020, Ν.4735/2020, άρθρο 43, ΦΕΚ ΑΊ97/12-1020, Ν.4745/2020, άρθρο 73 ΦΕΚ Α’214/6-11-2020, Ν.4842/2021, άρθρο 96, παρ.1, ΦΕΚ ΑΊ90/13-10-2021, Ν.4876/2021, άρθρο 103, ΦΕΚ Α’251/23-12-2021, Ν.4915/2022, άρθρο 20, ΦΕΚ Α’63/24-3-2022, Ν.4954/2022, άρθρο 73, παρ.1, ΦΕΚ ΑΊ36/9-7-2022) εκδόθηκε ο Ν. 5021/2023 ΦΕΚ Α’31/16-2-2023, που στο άρθρο 83, ορίζει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

“2.α) Στους δήμους που την 1η.1.2023 δεν έχουν Υ.ΔΟΜ., σύμφωνα με την παρ. 1, οι αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ. ασκούνται από τις Υ.ΔΟΜ. των δήμων που παρείχαν διοικητική υποστήριξη σε αυτούς μέχρι την 31η.12.2022,

β) Οι δήμοι που δεν έχουν συστήσει Υ.ΔΟΜ., οφείλουν έως την 1η.4.2023, με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99, να συνδράμουν κάθε δήμο που ασκεί για λογαριασμό τους τις ανωτέρω αρμοδιότητες. Στη σύμβαση καθορίζεται υποχρεωτικά ένας (1) μηχανικός που υπηρετεί στις υπηρεσίες τους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ειδικότητας κατά προτίμηση εκ των αναφερομένων στην περ. α’ της παρ. 3».

Πηγή econews.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια