Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Δίκτυο ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού

Μετά τον Ποδηλατόδρομο, ήρθε η ώρα να αποκτήσουμε και ηλεκτρικά ποδήλατα! 


Στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, ύψους άνω των 317.789,20 ευρώ προχωρά ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού, με στόχο την ενίσχυση των «πράσινων» τρόπων μετακίνησης στην πόλη.

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, τέθηκε υπόψιν των μελών η πρόσκληση με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης προτίθεται να συνάψει Σύμφωνο Συνεργασίας με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για την υποβολή πρότασης που θα περιλαμβάνει δύο υποέργα με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού» και «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού».

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο υποέργο αφορά στην «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού», με προϋπολογισμό 309.789,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο.

Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό.

Μέσω των εν λόγω δράσεων επιδιώκεται η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.

Το δεύτερο υποέργο αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού», με προϋπολογισμό 8.000 ευρώ.

Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής για την υλοποίηση του υποέργου «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού» και συγκεκριμένα:

· Παροχή απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων μικροκινητικότητας
· Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
· Συνδρομή στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την σύνταξη, συμπλήρωση και υποβολή Δελτίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)
· Υποστήριξη σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που απορρέουν από την έγκριση και ένταξη των δράσεων που υλοποιούν
· Υποστήριξη στην παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την εμπρόθεσμη εκτέλεση, ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων
· Υποστήριξη για την τήρηση των φακέλων έργων/υποέργων, σε όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης
· Υποστήριξη για την προετοιμασία του Δήμου προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς σε τυχόν προβλεπόμενους ελέγχους.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια