Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του θερινού Cine Δάφνη

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ επί της οδού Ηλιουπόλεως 120, την 25η Μαϊου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ.μ  Στο διαγωνισμό δύνανται να λάβουν μέρος φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν ή δύνανται νομίμως να ασκήσουν το  επάγγελμα της εκμετάλλευσης χώρων ( κινηματογράφου-θεάτρων κ.λ.π.). Οι προσφορές θα είναι σφραγισμένες και θα αξιολογηθούν αυθημερόν και περί ώρα 12.30 μμ. από την επιτροπή διαγωνισμού, ενώπιον των ενδιαφερομένων.

Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν ενώπιον της επιτροπής αμέσως μετά την αξιολόγηση των προσφορών.

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού θα υπογραφούν σχετικές συμβάσεις, μεταξύ του προέδρου της εταιρείας ή του διευθύνοντος συμβούλου και του νομίμου εκπροσώπου του πλειοδότη για χρονικό διάστημα των τριών θερινών περιόδων 2020, 2021 και 2022.

1.Ως τιμή εκκίνησης μισθώματος ορίζεται το ποσό των 5000,00 €. Ειδικά για την θερινή περίοδο 2020 θα ισχύσει το ήμισυ της τιμής πλειοδοσίας. Το μίσθωμα πρέπει να προκαταβάλλεται έξη ημέρες πριν την έναρξη εκάστης περιόδου.

2.Διάρκεια μισθώσεως είναι, οι θερινές περίοδοι 2020, 2021 και 2022. Κάθε περίοδος θα αρχίζει από 22/5  έως 15/9, εξαιρουμένης της πρώτης (2020), που θα αρχίζει από 1/6. Η λήξη των θερινών περιόδων δύναται να παραταθεί έως 30/9.

3.Οι προβολές ταινιών θα είναι μία (1) για Κυριακή έως Πέμπτη και δύο (2) για Παρασκευή και Σάββατο.

4.Οι δαπάνες λειτουργίας του ΣΙΝΕ(ΔΕΗ- ΕΥΔΑΠ-Τέλη καθαριότητος κλπ.),ανέρχονται στο ποσό των 450 ευρώ ανά περίοδο, βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή και θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου εκάστης περιόδου.

5.Οι τιμές των εισιτηρίων, δεδομένης της φύσεως του κινηματογράφου (Δημοτικός),δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αυτές που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται έγγραφη συμφωνία των δύο μερών.

6.Στo λογότυπο των εισιτηρίων καθώς και σε κάθε έντυπη και ηλεκτρονική διαφήμιση θα αναφέρεται  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ και ο  τίτλος  ΣΙΝΕ ΔΑΦΝΗ.

7.Ο μισθωτής κατά την υπογραφή των συμβολαίων πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τραπέζης, για την καλή εφαρμογή των συμφωνηθέντων αξίας 1000 ευρώ, την οποία θα παραλάβει μετά την λήξη του συμβολαίου.

8.Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ υποχρεούται να προσκομίσει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του ΣΙΝΕ.

9.Ο εκμισθωτής θα παραδώσει το ακίνητο και όλον τον εξοπλισμό (μηχανήματα, καρέκλες κλπ) σε καλή κατάσταση. Δαπάνες συντήρησης και επισκευών βαρύνουν τον μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται να διαθέτει μηχάνημα για την ψηφιακή μετάδοση ταινιών και τυχόν δαπάνες, για την εγκατάσταση και λειτουργία του, βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.

10.Με την λήξη του συμβολαίου ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο, τα μηχανήματα και τον λοιπό εξοπλισμό στην ίδια καλή κατάσταση που τα παρέλαβε.       

11.Ειδικότερα για το κυλικείο οι ώρες λειτουργίας του, είναι αυτές της λειτουργίας του ΣΙΝΕ, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι θεατές του κινηματογράφου.     

12. Η έκδοση αδείας λειτουργίας του κυλικείου, καθώς και τα έξοδα λειτουργίας του, βαρύνουν τον μισθωτή.

13. Το τιμολόγιο των προσφερομένων προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνο με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες της αγοράς και σε καμία περίπτωση ανώτερο των τιμών της περιοχής.

14. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος συνεπάγεται την άμεση έκπτωση του μισθωτή και την κατάπτωση της εγγυήσεως υπέρ του εκμισθωτή.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια