Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι Δάφνης-Υμηττού (έμμισθοι):

Τσιλίφης Νικόλαος
Βογιατζόγλου Αργυρούλα
Λιούτας Κωνσταντίνος
Θάνου Χρυσούλα
Γιαννακούρας Δημήτριος
Ακολουθεί η απόφαση:
"Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους Αντιδημάρχους του Δήμου Δάφνης –
Υμηττού, με αντιμισθία, με διάρκεια θητείας από 04-09-2019 έως 07-09-2020 της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:
1. κ. Τσιλίφη Νικόλαο , καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή
εγγράφων:
 Του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 Του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας − Ασφάλισης: Υπογραφή:
πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών για κάθε χρήση όλου του προσωπικού, αποφάσεων
χορήγησης γονικών και αναρρωτικών αδειών, βεβαιώσεων προγραμμάτων προώθησης
απασχόλησης κοινωφελούς Χαρακτήρα (προγράμματα ΟΑΕΔ). Μέριμνα τήρησης του ωραρίου
εργασίας όλου του προσωπικού. Μέριμνα επαγγελματικής Κατάρτισης και επιμόρφωσης του
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
 Του Γραφείου Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
2. κ. Βογιατζόγλου Αργυρούλα, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή
εγγράφων :
 Της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης
 Του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης
 Του Γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης
 Των Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αυτοτελούς
Γραφείου Δημοτικής Αρχής
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
3. κ. Λιούτα Κωνσταντίνο,
α) καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή
εγγράφων:
 Του τμήματος Περιβάλλοντος
οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
β) κατά τόπο Αντιδήμαρχο για την Κοινότητα Δάφνης με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα
 Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην
κοινότητα.
 Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της κοινότητας.
 Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.
 Συνεργασία με την Πρόεδρο του συμβουλίου της Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της
Κοινότητας.
4. κ. Θάνου Χρυσούλα, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή
εγγράφων:
 του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φυλών
 του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
5. κ. Γιαννακούρα Δημήτριο,
α) καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή
εγγράφων:
 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και πολιτικής προστασίας
 του Τμήματος Πληροφορικής Προγραμματισμού και Οργάνωσης
 του Τμήματος Πολεοδομίας.
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
β) κατά τόπο Αντιδήμαρχο, για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες:
 Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα
 Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην
κοινότητα.
 Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της κοινότητας.
 Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.
 Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για την επίλυση
προβλημάτων της Κοινότητας.
Β. :
 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου καθ` ύλην, τις αρμοδιότητές
του ασκεί ο Δήμαρχος κ. Μπινίσκος Αναστάσιος.
 Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λιούτα Κωνσταντίνου που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννακούρας Δημήτριος.
 Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιαννακούρα Δημητρίου που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιούτας Κωνσταντίνος.
Γ. : Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζουμε να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Τσιλίφης Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται:
Δάφνη 4 Σεπτεμβρίου 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ"