Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Μία ακόμα πρόσληψη συμβούλου από τον δήμαρχο Δάφνης-Υμηττού, αυτή τη φορά Δημοσιογράφου

Ο δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού ανακοινώνει την πρόσληψη, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου αποφοίτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Επικοινωνίας, που αφορούν τον Δήμο.

Κυκλοφορούν φήμες στο δημαρχείο ότι έχει ήδη βρεθεί το άτομο που θα επιλεγεί για την θέσει και η προκήρυξη βγαίνει στον αέρα για τυπικούς λόγους.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :

I. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007(άρθρα 11 έως 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

II. Να είναι κάτοχοι οποιουδήποτε απολυτηρίου τίτλου (τίτλου σπουδών) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

III. Να έχουν εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κλπ), που αποδεικνύονται σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 (παρ.1β άρθρο 163 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από την παρ.6 του

άρθρου 78 του Ν.4604/2019 και από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020).

IV. Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης (η οποία είναι μέλος της ΠΟΕΣΥ).

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής :

Για μεν τους μισθωτούς βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Οι μισθωτοί του δημοσίου μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δια του τύπου(έως 7 Ιουνίου 2023), σχετική αίτηση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Βιογραφικό σημείωμα ή οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο των καθηκόντων.

Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού.

Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης (η οποία είναι μέλος της ΠΟΕΣΥ)

Αποδεικτικά εμπειρίας

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Έλλης 16 & Κανάρη, Τ.Κ. 172 35, Δάφνη και θα απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού – Μισθοδοσίας – Ασφάλισης του Τμήματος Διοικητικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν δια συστημένης επιστολής στην ως άνω διεύθυνση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια