Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού από 15-11-2022 μέχρι το τέλος της θητείας σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Δάφνης-Υμηττού Αναστασίου Μπινίσκου

 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 282/15.11.2022 απόφαση του Δημάρχου Δάφνης-Υμηττού κ. Αναστάσιου Μπινίσκου, ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι για το 4ο και τελευταίο έτος της θητείας της τρέχουσας δημοτικής αρχής.

Συνεχίζουν ως αντιδήμαρχοι:

 • ως έμμισθος αντιδήμαρχος ανθρωπίνου δυναμικού ο κος  Τσιλίφης Νικόλας
 • ως έμμισθη αντιδήμαρχος παιδείας η κα Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη
 • ως έμμισθος αντιδήμαρχος Δημοτικής Κατάστασης, Διοικητικής Υποστήριξης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο κος Λιούτας  Κων/νος
 • ως έμμισθος αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας ο κος Γιαννακούρας
 • ως άμισθος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος(Καθαριότητα-Πράσινο) ο κος Αναστασόπουλος Νικόλαος αντιδήμαρχος διεύθυνσης
Στη νέα σύνθεση της διοίκησης τη θέση των κας Θάνου Χρυσούλας και κας Βογιατζόγλου Αργυρούλας που αποχωρούν καταλαμβάνουν:
 • ως έμμισθος αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και ΤΕΒΑ ο κος Αναστασόπουλος Γεώργιος
 • ως άμισθη αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικού Φροντιστηρίου η κα Σκιαδοπούλου Γεωργία

Δεν ορίζεται αντιδήμαρχος οικονομικών.

Συγκεκριμένα οι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητες που τους αποδόθηκαν έχουν ως εξής :

1. Κ. Τσιλίφη Νικόλαο, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας − Ασφάλισης: Υπογραφή: πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών για κάθε χρήση όλου του προσωπικού, αποφάσεων χορήγησης γονικών και αναρρωτικών αδειών, βεβαιώσεων προγραμμάτων προώθησης απασχόλησης κοινωφελούς Χαρακτήρα (προγράμματα ΟΑΕΔ). Μέριμνα τήρησης του ωραρίου εργασίας όλου του προσωπικού. Μέριμνα επαγγελματικής Κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
 • Του Γραφείου Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς
  οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

2. Κ. Καρακώνη Βαρβάρα- Αικατερίνη, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων :

 • Του Γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης 
  οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

3. Κ. Λιούτα Κωνσταντίνο, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης
 • Των Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αρχής
 • Του Τμήματος πολιτικής προστασίας 
  οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

Κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της δημοτικής κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.
 • Συνεργασία με την Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας.

4. Κ. Σκιαδοπούλου Γεωργία, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (Δημοτικά Ιατρεία)
 • Των δράσεων του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων – Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας)
 • Τη λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου

οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

5. Κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Περιβάλλοντος(Καθαριότητα-Πράσινο)

οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

6. Κ. Αναστασόπουλο Γεώργιο, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και ΤΕΒΑ,

οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

7. Κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Του Τμήματος Πληροφορικής Προγραμματισμού και Οργάνωσης
 • Του Τμήματος Πολεοδομίας
 • Των συνεργείων του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινότητας και το συντονισμό καλής λειτουργίας τους αποκατάστασηςεπισκευής-συντήρησης βλαβών-ζημιών, ηλεκτροφωτισμού, υδραυλικών εγκαταστάσεων, οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, πλατειών.

 οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 Κατά τόπο Αντιδήμαρχο, για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην

Κοινότητα

 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Κοινότητας.


Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου καθ` ύλην, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος κ. Μπινίσκος Αναστάσιος.

 • Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λιούτα Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννακούρας Δημήτριος.
 • Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιαννακούρα Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιούτας Κωνσταντίνος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζουμε να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιλίφης Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Τέλος, με την απόφαση 296/17-11-2022 ορίστηκε ως εντεταλμένη σύμβουλος η δημοτική σύμβουλος Θάνου Χρυσούλα (Η πόλη μάς ενώνει - Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ) με αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία συντονισμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου και του Εθελοντισμού του Δήμου. 
 • Τέλεση Πολιτικών γάμων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια