Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


10 Προσλήψεις στον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού

 Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης- Υμηττού που εδρεύει στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Δείτε στον πίνακα τις θέσεις εργασίας:


Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων είναι: από την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 έως και την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά
περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ  ή
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά είτε κατόπιν ραντεβού 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση :

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, Παλαιό Δημαρχείο
Υμηττού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 17237, υπόψη κ. Καμάτσου Ιωάννη και
κα. Αργιανά Μαριλένα.

Πληροφορίες: 2132037853, 2132037868, 2132037869, 2132037881, 2132037883, 2132037831,2132037882.

Το εμπρόθεσμο  των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της
ορθής συμπλήρωσής είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη
Κατεβάστε το παράρτημα ανακοινώσεων εδώ

Κατεβάστε το ειδικό παράρτημα χειρισμού Η/Υ εδώ
Κατεβάστε το έντυπο ΣΟΧ1 ΠΕ – ΤΕ εδώ
Κατεβάστε το έντυπο ΣΟΧ1 ΔΕ – ΥΕ εδώ
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια