Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Δήμος Δάφνης-Υμηττού: Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου (8 μήνες) ΣΟΧ 2/2021 - αιτήσεις από 29/9/2021 έως 8/10/2021

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(ΣΟΧ 2/2021), συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, χρονικής διάρκειας 8 μηνών και συγκεκριμένα:

1 άτομο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

2 άτομα ΥΕ Εργατών πρασίνου

2 άτομα ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το  «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (prokirikseis@dafni-ymittos.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Δάφνης – Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Τ.Κ. Δάφνη, υπόψιν κου Δημητράντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2132037870). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση όπως ανέβηκε στη διαύγεια

Προθεσμία αιτήσεων από 29/9/2021 έως 8/10/2021

Κατεβάστε το έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ εδώ
Κατεβάστε το έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ εδώ
Κατεβάστε το παρ΄άρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ εδώ
Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση κωλύματος εδώ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια