Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την πυρασφάλεια στον Δήμο Δάφνης-ΥμηττούΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης. 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
3. Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον κορωνοϊό COVID-19.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994). 

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή την αναζητήσετε στο επίσημο site του Δήμου μας: www.dafni-ymittos.gov.gr. ΑΔΑ: 6ΙΖΑΩ9Φ-ΧΒΦ
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
4. Βεβαίωση εμπειρίας (ενσήμων) από τον ΕΦΚΑ.
5. Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας (απασχόληση στο Δημόσιο κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την καταθέσουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης του Δήμου, Έλλης 16 & Κανάρη στη Δάφνη Αττικής, κατά το ωράριο 08:30 - 14:00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : hrdep@dafni-ymittos.gov.gr 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 27/5/2021 έως 29/5/2021. 

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης εδώ

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας εδώ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια