Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Προκήρυξη για σύμβαση έργου(έως 5-07-2021) πέντε ατόμων στον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού - Αιτήσεις έως Πέμπτη 25/2/2021 στις 12:00 το μεσημέρι.

Ο ΟΚΠΔΥ Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021, με δυνατότητα παράτασης έως και οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών - πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ, που εδρεύει στον Υμηττό και συγκεκριμένα, κατά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα:
4 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ Από την ημ/νία πρόσληψης και έως 5/7/2021 (με δυνατότητα παράτασης έως 8 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης) 
1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Από την ημ/νία πρόσληψης και έως 5/7/2021 (με δυνατότητα παράτασης έως 8 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης) 1

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης. 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται. 
3. Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορωνοϊού COVID-19. 
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 
Εξαίρεση: Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή τους ή [3] επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994). 

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Oι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή την αναζητήσετε στο επίσημο site του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ : www.dafni-ymittos.gov.gr 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Α.Ο.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου με τους αντίστοιχους ημεδαπούς τίτλους σπουδών. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, να την υπογράψουν και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά (σε μορφή pdf), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: okpdy@dafni-ymittos.gov.gr 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24/2/2021 έως 25/2/2021 στις 12:00 το μεσημέρι. Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 5 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες. 


 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια