Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στον δήμο Δάφνης-Υμηττού – Προθεσμία αιτήσεων: 12-1-2021 έως και 14-1-2021 14:00

 

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών - πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που εδρεύει στην Δάφνη και συγκεκριμένα:

  • 2 άτομα ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄& Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
  • 17 άτομα ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ως συνοδοί απορριμματοφόρου και στον οδοκαθαρισμό)
  • 2 άτομα ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  • 1 άτομο ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Oι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή την αναζητήσετε στο επίσημο site του Δήμου μας: www.dafni-ymittos.gov.gr.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (εφόσον απαιτείται).
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Α.Ο.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου με τους αντίστοιχους ημεδαπούς τίτλους σπουδών.
4. Άδεια οδήγησης, λοιπές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε ισχύ, όπως προβλέπεται στις επιμέρους ειδικότητες, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: dimitrantzos@dafni-ymittos.gov.gr ή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Διοικητικού (προκειμένου να καθοριστεί ραντεβού για την παραλαβή) απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Δημητρίου Δημητράντζου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2037870).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 12/1/2021 έως 14/1/2021 στις 14:00 το
μεσημέρι.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
3. Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορωνοϊού COVID-19.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως αποκτηθείσα εμπειρία για όλες τις θέσεις νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες του οικείου φορέα για ανάγκες πανδημίας.
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν τους μήνες στο πεδίο για την αντίστοιχη θέση της αίτησης.
Η δε δηλωθείσα εμπειρία ανά θέση θα επαληθεύεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία και θα βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα.

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης εδώ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.