Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Δήμος Δάφνης-Υμηττού - Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Έχοντας υπόψη:
 1. Tις διατάξεις των άρθρων 11-17 και του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 2. Τις διατάξεις  των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 68 και 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018).
 4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Δάφνης – Υμηττού (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/27-09-2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 860/τ.Β’/12-03-2019). 
 5. Την αρίθμ 466/04-09-2019 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίσθηκαν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
 6. Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς τον Δήμαρχο.
Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο  Ι Ε Ι
Την πρόσληψη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού  Συνεργάτη ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, σε θέματα τεχνικών έργων και υποδομών του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες  πρέπει  να έχουν τα εξής προσόντα:
 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007(άρθρα 11 έως 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
 2. Πτυχίο ή Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ημεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιμίας για την αλλοδαπή).
 3. Να έχουν  εμπειρία σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα         
 Η εμπειρία  αποδεικνύεται  ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Οι μισθωτοί του δημοσίου μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δια του τύπου, σχετική αίτηση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ημεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιμίας για την αλλοδαπή).
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα ή οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο των καθηκόντων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού.
Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Έλλης 16 & Κανάρη, Τ.Κ. 172 35, Δάφνη και θα απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού – Μισθοδοσίας – Ασφάλισης του Τμήματος Διοικητικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν δια συστημένης επιστολής στην ως άνω διεύθυνση.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί: α) στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, β) στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. 
Ημερομηνία υποβολής  αιτήσεων  από 19/8/2020 έως 25/8/2020.
Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ
   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
        ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια