ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤH ΣΕΛΙΔΑ: ΔΑΦΝΟΥΛΑ - ΥΜΗΤΤΟΥΛΗΣ

Subscribe Us

22 Ιουνίου 2020

Πρόσληψη 3 εργατών ΥΕ στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού με σύμβαση 3μηνης διάρκειας


Πρόσληψη 3 εργατών ΥΕ στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 3μηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2527/97)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
3. Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορωνοϊού COVID-19.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 Oι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή την αναζητήσετε στο επίσημο site του Δήμου μας: www.dafni-ymittos.gov.gr.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
4. Βεβαίωση εμπειρίας (ενσήμων) από τον ΕΦΚΑ.
5. Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας (απασχόληση στο Δημόσιο κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την καταθέσουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης του Δήμου, Έλλης 16 & Κανάρη στη Δάφνη Αττικής, κατά το ωράριο 08:30 - 14:00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: dimitrantzos@dafniymittos.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 23/6/2020 έως 29/6/2020.  

Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού του
άρθρου 5 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου