Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Πρόσκληση για 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 27.05.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών καλείσθε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαίου 2020 και ώρα 9:00μμ έως 3:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.
 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 2. Υποβολή προς έγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Αποδοχή επιχορήγησης ποσών: α) από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 1ης-2ης-3ης κατανομής έτους 2020 β) από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την κάλυψη προστασίας των αδέσποτων μικρών ζώων από τις αρνητικές συνέπειες του κορονοϊού COVID-19 γ) για κάλυψη δαπανών διεξαγωγής διαγωνισμού πρόσληψης 60 υπαλλήλων από τράπεζα Ελλάδος (προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2019) και δ)  για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου  COVD-19.
 5. Έγκριση κατανομής πίστωσης για κάλυψη δαπανών διεξαγωγής διαγωνισμού Τράπεζας της Ελλάδος (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1/Γ 2019), κατόπιν απόφασης ΔΕΠ.
 6. Έγκριση Β` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 7. Έγκριση 3ΟΥ  ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) για  το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ  ΥΜΗΤΤΟΥ (2017)».
 8. Παράταση εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού ».
 9. Τροποποίηση της αριθμ. 188/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκ νέου εξουσιοδότηση υπογραφής στον Δήμαρχο  κ. Μπινίσκο Αθ. Αναστάσιο.
 10. Τροποποίηση της αριθμ. 63/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος για την αγορά οικοπέδου οικοδομικού τετραγώνου 197 .
 11. Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής χορήγησης ειδικού βοηθήματος – επιδόματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και εντολής επανασύνδεσης σε ευπαθείς καταναλωτές.
 12. Ορισμός μελών,  τακτικών και  αναπληρωματικών της προσωρινής – οριστικής   επιτροπής παραλαβής  του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων  διαφόρων οδών  Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού».
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ομώνυμου Νομικού  Προσώπου  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια