Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Πρόσκληση για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 27.02.2020


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του Ν.4555/2018 και ισχύει, καλείσθε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.
 1. Αποδοχή ποσών : α) από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 04/11/2019 έως και 02/1/2020 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, β) από κατάθεση α’ κατανομής  για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
 2. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ποιότητας ζωής έτους  2019, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής.
 3. Έγκριση για άρση ή μη της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 31, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής.
 4. Έγκριση χορήγησης θέσης στάσης για όχημα χρηματαποστολής προ της εισόδου του υποκαταστήματος της τράπεζας Eurobank, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής.
 5. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 6. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 7. Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 9. Υποβολή προς έγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 4ου τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 11. Έγκριση Α` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 12. Απένταξη και ένταξη έργων – εργασιών και προμηθειών από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ.
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης».
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ ,1ου ΠΚΠΤΜΝΕ και παράταση εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού».
 15. Εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στη Δ. Κ. Δάφνης».
 16. Τροποποίηση της αριθμ. 217Ε/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση επιτροπής: α) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών (για λοιπές προμήθειες και υπηρεσίες, εκτός ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, μηχανολογικού εξοπλισμού-υπηρεσίας & προμήθειες υλικών & εξοπλισμού υπηρεσιών πρασίνου & καθαριότητας και προμήθειας καυσίμων) και β) παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας αναλωσίμων.