Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Προκήρυξη-πρόσληψη ενός ατόμου στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού δημοσίευσε προκήρυξη –πρόσληψη, ενός (1) ατόμου με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

 Αναλυτικά τα γενικά προσόντα που απαιτούνται και τα κριτήρια επιλογής: 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της ελληνικής γλώσσας. 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων για την καθαριότητα των χώρων της σχολικής μονάδας.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • Χρόνος Ανεργίας • Εμπειρία – Προϋπηρεσία • Πολύτεκνος – Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας • Ανήλικα τέκνα • Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας • Ατομική αναπηρία • Αναπηρία τέκνου • Εισοδηματικά κριτήρια
Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ