Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Πρόσκληση για 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 19.12.2019 9:00


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του Ν.4555/2018 και ισχύει, καλείσθε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου  2019  και  ώρα  9:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.
 1. Αποδοχή ποσών : α)  από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 03/09/2019 έως και 01/11/2019 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, β) από κατάθεση δ’ κατανομής  για λειτουργικές δαπάνες σχολείων γ) από κατάθεση τέλους ακίνητης περιουσίας δ) από κατάθεση τέλους  διαφήμισης  κατηγορίας Δ στους Δήμους ε) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης των σχολείων.
 2. Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα για το έτος 2020 .
 3. Έγκριση Δ` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 4. Έγκριση συμπληρωματικής Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης.
 5. Προσθήκη ειδικότητας στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Υμηττού του Δήμου Δάφνης Υμηττού.
 6. Τροποποίηση της αριθμ. 229/2018 προηγούμενης απόφαση του σώματος που αφορά  Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου, άξονας προτεραιότητας 1 «Αστική αναζωογόνηση 2018».
 7. Τροποποίηση της αριθμ. 9/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά  Τροποποίηση της αριθμ. 12/2017 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά  Αποδοχή της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», « Α.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».
 8. Παράταση της σύμβασης με ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ για τις διελεύσεις των απορριμματοφόρων του Δήμου Δάφνης Υμηττού από την Αττική Οδό.
 9. Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης –Υμηττού (2017)».
 10. Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση κυλικείου νεκροταφείου  Δάφνης ».
 11. Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ.  Υμηττού».
 12. Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών του Δήμου για το έτος 2020.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση και συγκρότηση της φιλοζωικής επιτροπής στον Δήμο Δάφνης Υμηττού.
 14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση Τμήματος Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Δάφνης Υμηττού.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης για τα άλση και πάρκα του Δήμου Δάφνης Υμηττού.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημιουργία όρων λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος