Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Δήμος Δάφνης-Υμηττού:Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 3μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας

Ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, 18 – 65 ετών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, που εδρεύει στη Δάφνη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης :

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και

προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή την αναζητήσετε στο επίσημο site του Δήμου

μας: www.dafni-ymittos.gov.gr.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Βεβαίωση εμπειρίας (ενσήμων) από τον ΕΦΚΑ.

Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας (απασχόληση στο Δημόσιο κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο).


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την καταθέσουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης του Δήμου, Έλλης 16 & Κανάρη στη Δάφνη Αττικής, κατά το ωράριο 08:30 – 14:00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prokirikseis@dafni-ymittos.gov.gr


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 3/6/2022 έως 8/6/2022.


Κατεβάστε την ανακοίνωση με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση κωλύματος εδώ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια