Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


6η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 13.05.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019  και ισχύουν,  καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την Τετάρτη 13 Μαΐου  2020  και ώρα  10:00 π.μ.   που θα γίνει στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 1. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης  του 1ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου  έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
 3. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020  του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση.
 4. Προέλεγχος Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2019  και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 5. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..
 6. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
 7. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης  του  ανοικτού διεθνής διαγωνισμού για την  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ».
 8. Έγκριση σκοπιμότητας – έγκριση μελέτης , έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού – καταμερισμός δαπανών και τρόπος εκτέλεσης του έργου  << Κατασκευή , επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης – Υμηττού>>.
 9. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Περισυλλογή, περίθαλψη, εμβολιασμός, στείρωση και φιλοξενία αδεσποτων ζωων».
 10. Προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου  32 παρ. 2 παρ. γ του ν. 4412/2016  λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου προμήθειας  με τίτλο  – Προμήθεια Αντισηπτικών και Προστατευτικών ειδών.
 11. Προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου  32 παρ. 2 παρ. γ του ν. 4412/2016  λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου υπηρεσίας  με τίτλο  – Απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία εγκαταλελειμμένων κτιρίων, οικοπέδων φρεατίων Δημοτικών Κτιρίων, σχολείων και   Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 12. Προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου  32 παρ. 2 παρ. γ του ν. 4412/2016  λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου προμήθειας  με τίτλο  – Προμήθεια για παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο Δήμο Δάφνης Υμηττού στα πλαίσια αντιμετώπισης του covid-19.
 13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  σύνταξης ,  σύνταξης υπομνήματος, υποβολής φακέλου σχετικών  και παράστασης κατά τη συζήτηση της από 10-04-2019  & με Γ.Α.Κ.60316/1398/2019 αγωγής (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) που κατέθεσαν κατά του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου η Νικολά Βαλεντίνα του Αλέξη  και λοιποί (σύνολο:24)  στο Ειρηνοδικείου Αθηνών.
 14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  σύνταξης υπομνήματος, υποβολής φακέλου σχετικών  και παράστασης κατά τη συζήτηση της  από 10-04-2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 60304/1397/2019 αγωγή (Διαδικασία Εργατικών  Διαφορών)  που  κατέθεσαν κατά του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οι υπάλληλοι μας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ο  Ρηγούτσος  Ιωάννης του Ιωσήφ  και λοιποί (σύνολο 9)  στο Ειρηνοδικείο  Αθηνών. 
 15. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 16. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
 17. Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια