Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Ορισμός Άμισθου Συμβούλου Δημάρχου Δάφνης Υμηττού:

"Ορίζουμε τον κ. Δημήτριο Καρακώνη του Γεωργίου , οικονομολόγο, ως άμισθο σύμβουλο μας για τα παρακάτω θέματα:
1. Διοίκησης και ανθρώπινου δυναμικού
2. Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου
3. Πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου, σε πληροφορίες που έχουν
σχέση με τη δομή , την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών
υπηρεσιών.
4. Διαχείρισης προτάσεων και παραπόνων των πολιτών
Ο ως άνω άμισθος σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο, μόνο είναι
υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση.
Θα υποβάλει προς τον Δήμαρχο εισηγήσεις, προφορικά ή γραπτά.
Η παρούσα πράξη δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δεν γεννά υπηρεσιακή,
υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο.
Η παρούσα κοινοποιείται και ισχύει από 8-11-2019 έως της ανακλήσεώς της."

Δάφνη 08 Νοεμβρίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ